Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Мила Георгиева, Антоанета Каръмчева и Стефка Христова-Додова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „Бозалъка“ :