Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Рената Иванова-Грюбер за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Храбрино, местност „Бяло поле“ :