Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Петър Ставрев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Търговска, складова и обслужваща дейност“ в землището на с.Крумово, местност „Изворите“: