Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Васил Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за част от ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Крумово, местност „Гюбрето“ :