Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Александър Дуев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „За спорт и развлечения“ в землището на с.Браниполе, местност „Тръновица“ :