Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до „Янков и сие“ ООД за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Храбрино, местност „Бяло поле“ :