Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Илиян Вълканов и „ССТ инвест“ ЕООД за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Крумово, местност „Бахчите“ :