Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Стефанка Когелова за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Долни брантии“ :