Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Ивайло Крушев за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ, отпадане на УПИ и образуване на УПИ и нова улица – тупик в землището на с.Ягодово :