Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Стоя Иванова и Тодор Гаров за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Цалапица, местност „Зелен пояс“ :