Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Георги Симеонов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“ :