Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Елена Найденова и Костадин Янев за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „Бозалъка“ :