Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Андрей Арсов и Николай Данев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Исака“ :