Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Андан Махмуд за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Белащица, местност „Бялата пръст“ :