Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Татяна Асланоглу за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ и отпадане и образуване на УПИ „Производствени и складови дейности“ в землището на с.Ягодово, местност „Бреговица“ :