Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път от километър 7+508 до километър 7+838 (етап 2)“ в землището на с. Лилково, местност „Тъмраш“: