Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Уличен водопровод PE-HD ф160 за захранването на “Склад за съхранение на промишлени стоки с офис, кафене, бензиностанция“ в УПИ в землището на с.Златитрап, местност „Камиша“ :