Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20 kV, монтаж на нов БКТП и кабел 1 kV за захранване на “Животновъдна ферма“ в ПИ в землището на с.Ягодово :