Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Отклонение от разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на общ. “Родопи” за захранване на ПИ в землището на с.Крумово :