Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на “Цех за изработка и съхранение на метални изделия с административна част“ в УПИ в землището на с.Браниполе, местност „Казачка“ :