Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда, гаражи, два магазина за промишлени стоки“ в УПИ IV-018004 – жилищно застрояване в землището на с. Белащица, местност „Живака“: