Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20 kV с монтаж на нов МТТ и външно кабелно ел. захранване 1 kV на “Жилищна сграда“ в УПИ в землището на с.Ягодово, местност „Горен вакъв“ :