Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Трасе на водопровод PE-HD Ф25 за захранване на конна база – ферма за отглеждане на животни“ в ПИ в землището на с.Ситово, местност „Преспите“ :