Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Улична канализация PP ф400 с дължина L=318,30м, за битови и дъждовни отпадни води“ в УПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата воденица“ :