Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за захранване на рекламно съоръжение, разположено на път II-86 Пазарджик-Пловдив-Асеновград км 9+700-дясно, от ел. табло в съществуващ обект–тръбен кладенец с помпена хидрофорна уредба и подземен резервоар за противопожарни нужди“ ситуирано в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Герена“ :