Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на “Приемник на електрическа енергия – косачка“ за ПИ в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ :