Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Трасе на електропровод 1kV на КЛ НН от електромерно табло тип ТЕПО до ГРТ“ в ПИ в землището на с.Лилково, местност „Пицурица“ :