Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20 kV за „Преустройство по време на строителство на склад за метални изделия и заготовки и офиси” в „Логистична складова база за промишлени стоки и хотелски комплекс“ в УПИ в землището на с.Крумово, местност „Орта хан“ :