Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Изместване на ВЛ 20 kV “Храбрино” за ТП-1 “Дедово”, извън границите на ПИ 721.865, местност “Успа”, с. Дедово” :