Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 20 kV“ от съществуващ БКТП Ани до съществуващ КТП Алекс Бетон, попадащи в ПИ в землището на с. Браниполе; от съществуващ КТП Алекс Бетон до съществуващ БКТП Казачка, попадащи в ПИ в землището на с. Браниполе; от съществуващ БКТП Казачка, попадащ в ПИ в землището на с. Браниполе до съществуващ ТП Стопански двор, попадащ в ПИ в землището на с. Брестник“ :