Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Две жилищни сгради, площадка за паркиране и ограда“ в УПИ 78.417 – жилищно строителство“ в землището на с. Марково, местност „Зандана“: