Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Кабел 20kV от нов БКТП Махалата до съществуващ ТП Селски изток” попадащи в ПИ в землището на с.Цалапица :