Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия два броя от съществуващ ТП АПК ЮГ, попадащи в ПИ , с. Цалапица до кабелни муфи, попадащи в ПИ , местност “Стоевско Брестче”, с. Цалапица”: