Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от съществуващ ТП Стопански двор до съществуващ БКТП Плиска” попадащ в ПИ в землището на с. Марково :