Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Довеждащи водопроводи от нови тръбни кладенци в ПИ с ИД 34028.8.1“ в землището на с.Йоакем Груево, общ. Стамболийски до ПС “Брестовица 2” в ПИ в землището на с. Брестовица и до ПС “Кадиево” в ПИ в землището на с. Кадиево: