Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нови кабели 20 kV от нови кабелни муфи 20 kV до нов БКТП“ в УПИ за външно ел. захранване на “Предприятие за преработка на биоплодове и зеленчуци в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ :