Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Реконструкция на ВЛ 20 kV, П/СТ Христо Ботев“, свързана с кабелиране на участъците от ЖР № 94 до ново ЖР № 94-2“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Пиринчийката“ :