Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп за УПИ I-038323 – за произв. и скл. дейност“ в землището на с. Брестник, местност „Митроповите“ и „УПИ II-020323 за произв. и скл. дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Чиирите“ :