Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп за УПИ 8.1222–производствени и складови дейности и УПИ 8.1224–производствени и складови дейности“ в землището на с. Белащица: