Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път “разклона за м. “Тъмраш” до граница с ТП “ДЛС – Тракия“ преминаващ през ПИ в землището на с.Бойково: