Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ-жилищно строителство в землището на с.Белащица, местност „Горни грамади“ :