Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1kV на „База за съхранение и поддръжка на строителна техника, логистичен център, магазин и склад, административна и офис сграда“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Кабата“ :