Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на “НЕТГАРД” ООД от съществуваща шахта в землището на с. Кадиево до нова шахта на път III-8602 – край на община “Родопи“ преминаваща през ПИ в землищата на с. Кадиево, с. Брестовица и с. Златитрап :