Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ-жилищно застрояване в землището на с.Златитрап, местност „Мерите-2“ :