Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Трасе за външен водопровод ПЕВП Ф90“ за водоснабдяване на 12 бр. ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Османица“ :