Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Кабелна линия 20 kV“ и „Трасе за водопровод РЕ-HD ф90“ в УПИ – жилищно строителство, обществено обслужваща и търговска дейност в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :