Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Трасе за кабелна линия 1 kV“ и „Трасе за водопровод РЕ-HD ф90“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Черешова градина“ :