Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Складова база за промишлени стоки“ в УПИ – склад за промишлени стоки, канцеларски и опаковъчни материали в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“ :