Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ – жилищно застрояване в землището на с.Брестник, местност „Червенака“ :