Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Трасе за уличен довеждащ водопровод до УПИ 141017 – производствени и обслужващи дейности – печатна база“ в землището на с. Цалапица, местност „Петров кладенец“: